सम्पर्क

पोखरा महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

कृषि तथा पशु बिकास महाशाखा

पोखरा, कास्की


सम्पर्क नम्बर : ०६१४६७८९४