पोखरा महानगरपालिकाको कृषक बर्गिकरण अनलाइन फारम


कृषि क्षेत्रको समग्र बिकासको लागि स्रोत साधनको न्यायोचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गरि वास्तविक कृषक लाभान्वित हुने सुनिश्चितता कायम गर्न, विभिन्न निकायबाट संचालन गरिने कार्यक्रमलाई सहज, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन, विभिन्न बालि बस्तु उत्पादन क्षेत्रमा संलग्नको पहिचान गर्न कृषक पहिचान तथा बर्गिकरण आवस्यक भएकोले पोखरा महानगरपालिकाको कृषक दर्ता तथा बर्गिकरण गर्ने नीति तथा गण्डकी प्रदेशको किसान पहिचान तथा बर्गिकरण कार्यबिधि, २०७५ अनुसार यस पालिकाभित्र कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरुलाई संलग्न फर्मेट अनुसारको विवरण अनलाइन भर्नु हुन अनुरोध गर्दछौ | यो विवरण सम्बन्धित प्रबिधिकले सिफारिस गरेपछि वार्ड कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरि परिचयपत्र नम्बर र बर्गिकरण विवरण प्राप्त हुनेछ, वडाबाट प्राप्त विवरण लिएपछि कृषि तथा पशु बिकास महाशाखाबाट परिचयपत्र उपलब्ध गरिनेछ | छिटो भन्दा छिटो आफ्नो विवरण भर्नुहोस्, तथ्यांक संकलन, पहिचान, बर्गिकरण तथा सहयोग कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस | कार्यविधिमा केहि परिबर्तन भएकोले बिगतमा कार्ड लिनुभएकोले पनि पुन: फर्म भर्नुहुन अनुरोध छ | यसैलाई आधार मानि कार्यक्रम संचालन तथा सिफारिस गर्ने भएकोले सत्य तथ्य विवरण समेत भर्नुहुन अनुरोध छ |

अनलाइन फारम भर्दा आवश्यक पर्ने विवरणहरु:

 • कृषकको व्यक्तिगत विवरण, नागरिकता नं र जारि भएको जिल्ला
 • कृषि क्षेत्रमा बार्षिक लगानी तथा आम्दानि, रोजगारी सिर्जना, पारिवारिक मासिक खर्च, अन्य आम्दानी
 • जग्गा जमिनको विवरण तथा उपयोग अवस्था, लिजमा लिएको समेत, फर्म भएको जग्गाको उचाइ
 • आफु संलग्न मुख्य व्यवसाय, उत्पादन क्षेत्रफल, बार्षिक उत्पादन तथा बिक्रि परिमाण, आम्दानि
 • पशुपन्छी तथा मत्स्य विवरण, संख्या, क्षेत्रफल, उत्पादन, बिक्रि परिमाण, आम्दानि
 • व्यक्तिगत फर्मको हकमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा ब्यबसाय दर्ता भएको तथा बार्षिक नबिकरण गरेको हुनुपर्ने र आन्तरिक राजस्व कार्यलय बाट प्यान न लिएको तथा बार्षिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्ने
 • सामुहिक तथा साना किसानको हकमा महानगरपालिकामा दर्ता भएको समूह तथा सहकारीको सदस्य हुनुपर्ने, सो संस्था नियमित नविकरण गरेको र प्यान नं लिएको, बार्षिक कर चुक्ता गरेको हुनुपर्नेछ

आवश्यक मुख्य कागजातहरु:

 • व्यक्तिगत/फर्म/समूह/सहकारी दर्ता प्रमाणपत्र तथा नवीकरण
 • प्यान दर्ता प्रमाणपत्र तथा कर चुक्ता विवरण
 • हालसालै खिचेको फोटो
 • व्यवसाय नवीकरण प्रमाणपत्र, कर चुक्ता प्रमाणपत्र, वा अन्य सान्दर्भिक कागज केहि भए